سهمِ ما از این جهان چه بود؟
دعوت به خواندنِ چهار شعرِ عبور، آماده‌ی سفر، این نیز بگذرد و سهم از حسین سناپور.