دعوت به خواندنِ شعرِ «غم‌های بنفشه»
شعری از «عبدالوهاب بیاتی» با ترجمه‌ی سهند آقایی.