نشرِ الکترونیکِ کتاب در ایران
نشستی با حضورِ نویسندگان، مترجمان و اهالیِ نشر چون مهدی فیروزان، حسین سناپور، اسداله امرایی، و رضا امیرخانی در پنجم خرداد ماه.