رمانِ «بهار برایم کاموا بیاور» نقد می‌شود
«نشستِ بررسیِ رمانی از مریم حسینیان با حضورِ محمدرضا گودرزی و فهیمه جعفری در ۲۲ اردیبهشت.»