برای ترجمه‌ی ایسم‌ها با چه مسئله‌ای روبه‌رو هستیم؟
«پژوهشی از داریوش آشوری درباره‌یِ پسوندِ «ایسم» در زبان‌هایِ اروپایی و چاره‌اندیشی برایِ واگردان یا ترجمه‌یِ آن به فارسی.»