ناشرى که به او رجوع مى‌شود کتاب را نمى‌پسندد!
«دعوت به شنیدنِ داستان گویای «کمی بهار» از شهرنوس پارسی‌پور.»