چهار شعر از کو سنگ
«شعرهایِ «آوازِ من»، «مه رویِ رودخانه»، «رودخانه‌ی مه آلود»، و «رودخانه‌ی نگران» با ترجمه‌ی مانا آقایی.»