چند شعر از علیشاه مولوی
«شعرهایی با نام هایِ «ماهی‌های ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد»، «از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنِ هفتاد و ﺷﺶ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنِ ﺷﺼﺖ و هفت» و...»