رمانِ دختر لوتی
«بخشی از رمانِ شهریار عباسی را با هم بخوانیم.»