داستانی از ایرج پزشکزاد
«قسمتِ ششم از نمایشِ رادیوییِ «خانواده‌ی نیک اختر» را با هم بشنویم.»