پرونده‌ی گارسیا مارکز در «شرق»
«از روایتِ میهن بهرامی از دیدارِ «گابو» تا کلنلِ مارکز و ماجرایِ شتر.»