همایشِ افکار و آثار تالستوی
«برگزاریِ دو روز از «یک هفته با تالستوی» با حضورِ رضا داوری اردکانی، و غلامرضا خاکی و... در ۹ و ۱۰ اردیبهشت.»