داستانِ گویایِ «بیوه‌ی مونتی‌یل»
«داستانی از «گابریل گارسیا مارکز» را با صدای شهره شعشعانی بشنویم.»