شعرِ من را این‌ور آب، رویِ دست می‌برند!
«دعوت به خواندنِ شعرِ تلقین از «فرشاد سنبل‌دل».»