الیاس خان را در شبِ تولدش از مادر جدا کرده‌اند!
«قسمتِ ۳۴ از «کمی بهار» نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور را با هم بشنویم.»