پنجم اردیبهشت‌، سال‌روزِ درگذشتِ بیژن ترقی
«اسماعیل آذر: ترقی نیمای ترانه‌ی ایران است، هر چند شعر‌هایش به لحاظِ زبانی فاخر‌تر از نیماست.»