مکبث در تهران، رومئو و ژولیت در بغداد
«از قرن هجدهم روز ۲۳ آوریل را به یاِد تولدِ این نابغه‌ی بزرگِ جهان جشن می‌گیرند، گرچه هیچ مدرکی مبنی بر تولدِ او در این روز وجود ندارد.»