بررسیِ سه ترجمه‌ی علی عبداللهی
«نشستِ رونماییِ این سه کتاب با حضور رضا عابد، علیرضا عباسی، ابراهیم دم‌شناس، رحیم رسولی و علی عبداللهی در روزِ سوم اردیبهشت‌.»