امسال ادبیات دلچسب‌ نبود
قباد آذرآیین امسال کتاب دندان‌گیری برای خواندن ندیده‌ است.