فیلم‌هایی که به کتاب‌های خود وفادار نبوده‌اند
از «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» تا «فارست گامپ».