چرا این‌ همه جایزه‌ی کتاب داریم؟
این روزها یک عالم جایزه‌ی ادبی داریم که می‌تواند به نوبه خود یک صنعت باشد؛ اما وضع موجود نیاز به تغییر دارد.