جایزه‌ی ادبی برای نپذیرفتن جوایز ادبی
سارتر چه بر سر جایزه‌ی نوبل آورد؟