شاعر مال جایزه است یا جایزه مال شاعر؟
معرفی برگزیدگان جایزه‌ی شعر بهاران.