چهارمین پایتخت کتاب ایران
شهر «کاشان» از شهرهای استان اصفهان به عنوان «پایتخت کتاب ایران» دست یافت.