نویسنده‌ای که استراحت کردن را دوست ندارد
جهان داستانی مریلین رابینسون، نویسنده‌ی آمریکایی برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر.