موزه‌ی ابتهاج یا خانه‌ی غزل؟!
همزمان با نودمین سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج جویای این شدیم که خانه پدری‌اش بعد از گذشت چند ماه چه سرنوشتی پیدا کرده.