خانه‌ی ادبیات داستانی یا خانه‌ی سیمین و جلال؟!
اعتراض خانواده‌ی آل‌احمد به نامگذاری تازه برای خانه.