ذکر مصیبت دیگر کافی است
نقدی بر رمان رمان «این خیابان سرعت‌گیر ندارد» برگزیده‌ی جایزه‌ی جلال.