سلطان مصر تنها پرسوناژ ما در قاهره ماجرا نیست
گفت‌وگو با محمد قائد درباره‌ی کتاب «آدم ما در قاهره».