فراخوان جایزه ادبی لیراو
داستانک و خرده داستان چند کلمه‌ای باموضوع آزاد یک تا صد کلمه.