«من بوکر طلایی» به که می‌رسد؟
برگزارکنندگان جایزه‌ی مهم «من بوکر»، پنجاهمین سال برپایی این رویداد فرهنگی را با برگزیدن برنده‌های دوره‌های پیشین جشن می‌گیرد.