هدایت را از زاویه‌ای بزرگ کردیم که برای ادبیات بی‌فایده است
گزارش نشست تحلیلی «جادو یا تابوی هدایت» با حضور حسین پاینده.