در ایران نویسنده از جهت نویسنده‌بودنش آبرو ندارد
گفت‌وگو با محمدحسن شهسواری از رمان ژانر تا کارهای پیشین نویسنده.