با داستان‌‌های امروز نمی‌توانیم به پای چوبک و گلشیری برسیم
روایت محمدرضا صفدری از جایگاه داستان در ادبیات ایران.