لقبی که روزنامه‌ی گاردین به فروغ داد
فروغ فرخزاد به روایت ابراهیم گلستان و شفیعی کدکنی.