آنچه می‌دانی را بنویس
مجموعه‌ای از جواب‌های نویسندگان سرشناس از اورسلا کی. لو گویین تا ارنست همینگوی و کازوئو ایشی گورو.