خود ما مخاطبان را به سمت ترجمه هل داده‌ایم
مهدی رجبی: مگر چند کتاب خوب در سال بیرون می‌آید که بهترین‌هایش بخواهد زیاد باشد؟