همسر هوشنگ گلشیری و خط قرمزها
فرزانه طاهری: کاش باشند نویسندگانی که برای چاپ ننویسد، برای در کشو گذاشتن بنویسند، مبادا ذهن خوگیر شود به این کمربند قرمزی که به دورش کشیده‌اند.