آموزش آکادمیک یا آموزش آلترناتیو داستان‌نویسی!
گزارش میزگرد «آموزش داستان‌نویسی در ایران؛ بیم‌ها و امیدها».