کانونِ ادبیِ گروهِ شعرِ معاصر
«برگزاریِ نخستین جلسه‌ی کانونِ ادبی در سال ۱۳۹۳ با یاد و خاطره‌ی علیشاه مولوی، شاعرِ فقید.»