خانه‌ی نیما؛ موزه‌ی شعر نوین ایران
پیشنهادی برای حفظ خانه‌ی «نیما یوشیج».