کتابخانه‌‌ی مترو تهران راه‌اندازی شد
آیین رونمایی از طرح کتابخانه‌ای به وسعت یک شهر در ایستگاه متروی میدان ولیعصر برگزار شد.