سنگینی ناگفتنی ها روی قلم نویسنده
چرا ادبیات داستانی درباره‌ی انقلاب سال 57 اثر شاخصی ندارد؟