ضربه‌ی ترجمه‌ها به ادبیات فارسی
با ارسلان فصیحی درباره‌ی زیروبم‌های ترجمه‌ی ادبیات ترکی.