زن بودن یا زن نبودن، مسئله نیست
شیوا ارسطویی: نسل به نسل، جایشان را می‌دهند به هم ولی سوال‌هاشان از نویسنده‌ی زن عوض نمی‌شود.