مدفون در گذشته و گیج در زندگی
مروری ‌بر مجموعه آثار ایشی‌گورو برنده ی نوبل ادبیات 2017.