جایزه‌ی ابوالحسن نجفی
برگزاری مراسم اهدای دومین دوره در شهر کتاب.