عاشقانه‌هایی که به بلوغ نمی‌رسد
پرونده‌ی رمان انتهای خیابان شاه‌بختی شرقی نوشته‌ی نصرت ماسوری.