نویسنده‌ی ایرانی و کافکا شدن؟!
نویسنده‌های ما در حد فیلمنامه‌نویس‌ها رشد نکرده‌اند.