مجموعه داستانم چند مرتبه به ارشاد رفته و آمده!
محمود حسینی‌زاد: یکی از آخرین ترجمه‌هایم منتظر مجوز انتشار است.